Dylan na revista Lliteratura nº 28 de l’ALLA

L’Academia de la Llingua Asturiana espublizó apocayá’l númberu 28 de “Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana”. Nel númberu asoleyen les mios adautaciones de Bob Dylan («Otru café más», «Sara», «Llamando a les puertes del cielu», «La finca de Mari» y «L’home qu’hai en mi»). Na publicación, dirixida por Xosé Bolado, cuerre la...